Gebruiksvoorwaarden

Deze overeenkomst geldt tussen u, de gebruiker van deze website, en Appnovation Netherlands, eigenaar van deze website. Bij het eerste gebruik van de website wordt u geacht in te stemmen met de voorwaarden en met het naleven van de voorwaarden. Wanneer de voorwaarden niet worden nageleefd, moet het gebruik van de website worden stopgezet.

1. Definities en interpretatie

In deze overeenkomst hebben de termen de volgende betekenissen:

  • Content: omvat alle tekst, grafische elementen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevensverzamelingen en alle andere vormen van informatie die in een computer kunnen worden opgeslagen en op deze Website worden weergegeven of er deel van uitmaken;

  • Vennootschap: Appnovation Netherlands, maakt deel uit van Appnovation;

  • Dienst: omvat gezamenlijk alle online faciliteiten, tools, diensten of informatie die de vennootschap hetzij nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de website;

  • Gebouwen en terreinen: onze vestigingsplaats(en);

  • Systeem: gezamenlijk alle online communicatie-infrastructuur die de vennootschap hetzij nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de website.

  • Gebruiker/Gebruikers: elke derde die zich toegang verschaft tot de website en die niet werkzaam is voor de vennootschap en in dienstverband handelt; en

  • Website: de website die u momenteel gebruikt en alle subdomeinen behorende tot de website, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden.

2. Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, hebben de vennootschap of onze filialen geen beheer over deze websites. We nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor welke vorm van verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. Het opnemen van een link naar een andere site op deze website impliceert geen goedkeuring van de websites zelf of van wie de websites beheert.

3. Intellectueel eigendom

Het gebruik van de website wordt ook beheerst door ons auteursrechtenbeleid, dat door deze verwijzing opgenomen wordt in deze voorwaarden. Klik op onderstaande link om het auteursrechtenbeleid te raadplegen.

4. Privacy

Het gebruik van de website wordt verder beheerst door ons privacybeleid, dat door deze verwijzing opgenomen wordt in deze voorwaarden. Klik op onderstaande link om het privacybeleid te raadplegen.

5. Disclaimers

5.1 De vennootschap geeft geen garantie of verklaring dat de website zal voldoen aan uw vereisten, dat de website van bevredigende kwaliteit zal zijn, dat de website geschikt zal zijn voor een zeker doeleinde, dat de website de rechten van derden niet zal schenden, dat de website compatibel zal zijn met alle systemen, dat de website veilig zal zijn of dat alle verschafte informatie juist zal zijn. We garanderen geen specifieke resultaten van het gebruik van onze diensten.

5.2 Geen enkel onderdeel van deze website is bedoeld om advies te vormen en er mag geen beroep worden gedaan op de content van deze website bij het nemen van beslissingen of het overgaan tot handelingen van welke aard dan ook.

5.3 Geen enkel onderdeel van deze website is bedoeld om een contractuele aanbieding te vormen die kan worden aanvaard. Er worden geen goederen en/of diensten verkocht via deze website en gegevens over producten en/of diensten worden alleen ter informatie verstrekt.

5.4 Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat iedere grafische weergave van een product en/of beschrijving van een dienst verkrijgbaar bij de vennootschap overeenstemt met het eigenlijke product of de eigenlijke dienst in kwestie, is de vennootschap niet verantwoordelijk voor afwijkingen van deze beschrijvingen.

5.5 De vennootschap verklaart of garandeert niet dat deze producten en/of diensten bij ons verkrijgbaar zullen zijn. Wij verzoeken u daarom om contact met ons op te nemen als u inlichtingen wenst over de verkrijgbaarheid van producten en /of diensten.

5.6 Alle prijsinformatie op de website is juist wanneer deze online wordt geplaatst.  De vennootschap behoudt het recht voor om van tijd tot tijd en zoals de vennootschap nodig acht prijzen te wijzigen en speciale aanbiedingen aan te passen of te verwijderen.

5.7 Hoewel de vennootschap redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de website veilig en vrij van fouten, virussen en andere malware is, wordt alle gebruikers aangeraden om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veiligheid en die van hun persoonlijke gegevens en hun computers.

6. Beschikbaarheid van de website en wijzigingen

6.1 De dienst wordt geleverd ‘in zijn huidige staat’ en ‘zoals beschikbaar’.  We garanderen niet dat de dienst vrij zal zijn van defecten en/of fouten. Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, bieden we geen garantie (uitdrukkelijk of impliciet) van geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit.

6.2 De vennootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van externe oorzaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, defecte apparatuur van de ISP of van de host, storingen in het communicatienetwerk, stroomonderbrekingen, natuurverschijnselen, oorlogsdaden of wettelijke beperkingen en censuur.

6.3 De vennootschap behoudt zich het recht voor om elk deel van de (of de gehele) website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de verkrijgbare producten en/of diensten, te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. Deze voorwaarden blijven gelden voor eventuele aangepaste versies van de website, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1 Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, aanvaardt de vennootschap geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte verliezen of schade, al dan niet voorzienbaar, waaronder alle indirecte schade, gevolgschade, speciale schade of exemplarische schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of van informatie die zij bevat. Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat deze website en de content ervan op eigen risico wordt gebruikt.

7.2 De aansprakelijkheid van de vennootschap voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude door de vennootschap wordt door niets in deze voorwaarden uitgesloten of beperkt.

7.3 Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat deze voorwaarden strikt voldoen aan de relevante bepalingen van de Unfair Contract Terms Act 1977. Als een of meer van deze voorwaarden echter onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar blijken, moet die voorwaarde worden geacht gescheiden te zijn van deze voorwaarden. Dit tast echter niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende voorwaarden aan. Deze voorwaarde geldt enkel binnen rechtsgebieden waar een bepaalde voorwaarde onwettig is.

8. Geen afstand

Indien een partij in deze voorwaarden een hierin opgenomen recht of rechtsmiddel niet uitoefent, betekent dat niet dat de partij afstand doet van dat recht of rechtsmiddel.

9. Voorgaande voorwaarden

In geval van een strijdigheid tussen deze voorwaarden en eventuele voorgaande versies ervan, prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

10. Rechten van derden

Niets in deze voorwaarden kent enig recht toe aan derden. De overeenkomst die tot stand wordt gebracht door deze voorwaarden is tussen u en de vennootschap.

11. Communicatie

Alle kennisgevingen/communicatie dienen/dient aan ons per post naar onze gebouwen en terreinen te worden bezorgd, dan wel per e-mail verstuurd te worden naar nl.info@appnovation.com. Deze kennisgevingen zullen worden geacht te zijn ontvangen 3 dagen na het posten als ze per prioritaire post worden verzonden, op de dag van verzending als de e-mail volledig wordt ontvangen op een werkdag en op de volgende werkdag als de e-mail tijdens het weekend of op een feestdag wordt verzonden.

12. Recht en bevoegde rechtbanken

Deze voorwaarden en de verhouding tussen u en de vennootschap worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met het Nederlands recht. De vennootschap en u komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.